CentBrowser Forum
搜索框历史记录 - Printable Version

+- CentBrowser Forum (https://www.centbrowser.com/forum)
+-- Forum: Other Topics (https://www.centbrowser.com/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: 中文论坛 (https://www.centbrowser.com/forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Thread: 搜索框历史记录 (/showthread.php?tid=3326)搜索框历史记录 - Aoesun - 01-07-2020

每次使用网页的搜索框时就会自己生成历史记录,有时甚至使用过的验证码都会被记录下来,有没有办法去掉这个自动生成的历史记录


RE: 搜索框历史记录 - CentBrowser - 01-07-2020

按Alt+S打开设置页,把"自动填充"里面的"保存并填写付款方式"和"保存并填写地址"都禁用试试