Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username/Email:
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 1,094
» Latest member: mar1fin
» Forum threads: 760
» Forum posts: 6,105

Full Statistics

Online Users
There are currently 30 online users.
» 0 Member(s) | 30 Guest(s)

Latest Threads
Cent Browser 2.7.4.52(for...
Forum: Release Channel
Last Post: reactor
1 hour ago
» Replies: 35
» Views: 2,651
Технические проблемы
Forum: Русский Форум
Last Post: mar1fin
3 hours ago
» Replies: 69
» Views: 19,477
看优酷视频有问题,不知道有没有其它人发现
Forum: 中文论坛
Last Post: Dreamcast
4 hours ago
» Replies: 3
» Views: 56
2.6以后,标签栏还有书签栏的字体变小了,怎么让这...
Forum: 中文论坛
Last Post: centnerd
11 hours ago
» Replies: 2
» Views: 74
Need to press hotkeys sev...
Forum: Bugs & Suggestions
Last Post: CentBrowser
Yesterday, 05:54 PM
» Replies: 3
» Views: 69
Audio/Video Codecs
Forum: General Discuss
Last Post: user_99
Yesterday, 05:41 PM
» Replies: 2
» Views: 41
2.7.4.52在切换网页时,网页上会偶发地闪现一...
Forum: 中文论坛
Last Post: CentBrowser
Yesterday, 05:02 PM
» Replies: 3
» Views: 182
office release 已经更新版本了,中文...
Forum: 中文论坛
Last Post: CentBrowser
Yesterday, 05:00 PM
» Replies: 3
» Views: 181
希望手势添加上一页和下一页
Forum: 中文论坛
Last Post: Omaki
Yesterday, 05:00 PM
» Replies: 3
» Views: 89
请问下新标签页可不可以设置为九宫格?
Forum: 中文论坛
Last Post: CentBrowser
Yesterday, 04:59 PM
» Replies: 1
» Views: 64

 
Photo 看优酷视频有问题,不知道有没有其它人发现
Posted by: maybcentbrowser - Yesterday, 03:32 PM - Forum: 中文论坛 - Replies (3)

看优酷有问题,直接看下图吧,实测其它浏览器均没有出现,一集电视40分钟,cent基本会出现几次
[Image: tim%E6%88%AA%E5%9B%BE20170726230545.jpg]

Print this item

  2.6.5.52的64位更新失败
Posted by: wyx68306430 - Yesterday, 10:50 AM - Forum: 中文论坛 - Replies (2)

2.6.5.52的64位自动更新失败,手动下载安装包重装也不行。。

Print this item

  Audio/Video Codecs
Posted by: user_99 - Yesterday, 06:14 AM - Forum: General Discuss - Replies (2)

We all know that by default, Chromium does not support proprietary codecs like AAC, MP3, H.264/MP4. Google Chrome does. I'm not sure which codecs are implemented in Cent? Can someone give me an answer about that topic?

Print this item

  请问下新标签页可不可以设置为九宫格?
Posted by: SimplySmart - 07-25-2017, 02:48 PM - Forum: 中文论坛 - Replies (1)

希望可以设置为九宫格,缩略图能调节大小,还有就是缩略图下面的那一栏能调节大小和隐藏。

Print this item

  2.6以后,标签栏还有书签栏的字体变小了,怎么让这些字体变大些同时ui的比例不变?
Posted by: centnerd - 07-25-2017, 06:14 AM - Forum: 中文论坛 - Replies (2)

RT,想要2.5.6.57那种效果,请不要说用--force-device-scale-factor=1.1这种方法,这个试过,字体跟ui都变大,不想让ui变大,怎么破?

Print this item

  office release 已经更新版本了,中文论坛还没动静?
Posted by: centnerd - 07-25-2017, 01:00 AM - Forum: 中文论坛 - Replies (3)

rt,是在进行汉化么?

Print this item

Big Grin [已经解决]中键(按下滚轮键)直接关闭后台或者前台标签
Posted by: lforl - 07-24-2017, 01:09 PM - Forum: 中文论坛 - Replies (5)

中键(按下滚轮键)直接关闭后台或者前台标签的好处:

Tongue 情景:开了很多标签,有些内容不佳(嘿嘿)或者僵掉的脚本网页切换不到前台来的,或者“老板来了”或者不想切换到前台重新看的,想直接关闭的。对准标签一顿点击,就逐个淡定关闭掉了。

Sick 当前右键关闭的劣势:虽然还可以按shift。但一般都不会设置为右键关闭,因为右键一般都想让它出菜单,出二维码扫进手机等功能。临时设置嘛,又赶不上“老板突然来了”或者网页僵掉啥的。(提建议嘛,要直观。 Biggrin 本来想上个图的,似乎无法上传图片,很怪 Huh

Print this item

  新空白标签页的搜索栏无法将引擎设为百度
Posted by: edihoo - 07-24-2017, 09:30 AM - Forum: 中文论坛 - Replies (2)

自定义引擎已经添加了百度。但这里下拉箭头没有给选项。不知道是不是原生问题

Print this item

  Công việc SEO
Posted by: itluksnt - 07-24-2017, 05:23 AM - Forum: Diễn đàn Việt Nam - Replies (1)

xin chào các bạn tôi đến từ Việt Nam và hiện tôi đang làm thiết kế webiste và SEO tôi muốn giao lưu học hỏi.
Tôi muốn đăng bài nhưng không biết nhiều về nội qui của diễn đàn. Nếu có sai phạm sin nhắc nhở trước nhé

Print this item

  希望手势添加上一页和下一页
Posted by: 末之界 - 07-24-2017, 02:14 AM - Forum: 中文论坛 - Replies (3)

希望cent手势中能添加上一页和下一页的跳转链接手势(参考Crxmouse),而并不是表现为与空格键类似的功能,仅在本页中翻页,有些工作还要把页面拉到底部,点击1、2、3.....等等按钮,略显繁琐,希望能添加

Print this item